Promocje
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.kokodinoko.pl

Regulamin sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.kokodinoko.pl

administrowany przez Stanisława Bieryt, zwanego dalej Sprzedającym, prowadzącym

działalność gospodarczą pod firma KALITANO z siedziba w 33-300 Nowy Sącz, ul. Leonida Teligi

31/2, NIP: 734 130 90 50, REGON: 121 339 963, telefon kontaktowy: 796 974 010, poczta

elektroniczna: sklep@kokodinoko.pl, reguluje zasady w zakresie świadczonych przez

Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem

sklepu internetowego, w tym ich rodzaje, prawa i obowiązki Klientów, jak i Sprzedawcy, tryb

odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Spis treści:

§ 1 Definicje

§ 2 Postanowienia ogólne

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną (rodzaje, warunki, odstąpienie)

§ 4 Umowa sprzedaży.

§ 5 Realizacja zamówień i dostawa

§ 6 Metody płatności

§ 7 Prawo odstąpienia

§ 8 Rękojmia

§ 9 Reklamacje

§ 10 Odpowiedzialność

§ 11 Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

§ 12 Postanowienia końcowe

 

§ 1 Definicje

1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.kokodinoko.pl

2. Sprzedawca – Stanisław Bieryt prowadzący działalność gospodarczą pod firma KALITANO

z siedziba w 33-300 Nowy Sącz, ul. Leonida Teligi 31/2, NIP: 734 130 90 50, REGON:

121 339 963.

3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę ze

Sprzedawcą,

4. Konsument - osoba fizyczna, zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks

Cywilny, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej

działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę (Usługodawcę) na rzecz

Klienta (Usługobiorcy) za pośrednictwem sklepu internetowego.

6. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą Sklepu

internetowego a Konsumentem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania

umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu

i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do

porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru dostępnego w Sklepie internetowym,

zawierana między Klientem, a Sprzedawcą, za jego pośrednictwem.

8. Towar – produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu

internetowego, od Sprzedawcy.

9. Konto klienta – zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym

gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje teleadresowe oraz historia

zamówień.

10. Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym

umożliwiający utworzenie Konta klienta.

11. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie

internetowym umożliwiający dokonanie zakupu wybranego przez Klienta Towaru,

12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego,

wyrażające w sposób jednoznaczny wolę zawarcia Umowy sprzedaży, określające

w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób i koszt dostawy, formę

płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta. .

13. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo

wolnych od pracy.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta, przestrzegając

obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przewidzianych niniejszym

Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.

2. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych

Klientów przewidzianych Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) z późniejszymi zmianami.

3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę

danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie

internetowym Usługi lub Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz

ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w „Polityce prywatności”

Sklepu internetowego.

4. Klient zobowiązuje się do korzystania ze sklepu internetowego oraz usług oferowanych

przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa

oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad

współżycia społecznego.

5. Sprzedawca oświadcza, że Towary dostępne w Sklepie internetowym są:

a) nowe i bezpieczne,

b) wolne od wad fizyczny oraz prawnych,

c) zgodne z właściwościami wskazanymi w sklepie internetowym,

d) wprowadzone na rynek polski w sposób legalny.

6. Gwarancja producenta, w której producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za

właściwości rzeczy, o których istnieniu zapewniał (np.: co do funkcjonalności,

wytrzymałości, jakości rzeczy), nie wyłącza, ani w żaden sposób nie ogranicza możliwości

skorzystania przez Klienta z przysługujących mu uprawnień wynikających z tytułu rękojmi

za wady fizyczne oraz prawne Towaru (§ 8), który nabył od Sprzedawcy.

7. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski.

8. Wszystkie informacje zawarte w Sklepie internetowym Sprzedającego, odnoszące się do

produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu

Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

9. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych

(PLN) i są cenami brutto (zwierają podatek VAT, cła oraz inne składniki). Ceny nie

obejmują kosztów dostawy.

10. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta dostawcy oraz rodzaju

przesyłki (np.: wagi lub niestandardowych gabarytów). Całkowity koszt dostawy jest

widoczny dla Klienta przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia i akceptacją

Regulaminu, jak i w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez

Sprzedającego, o której mowa w § 4 pkt 6.

 

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

(rodzaje, warunki, odstąpienie)

1. Za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, Sprzedawca

świadczy usługi drogą elektroniczną.

2. Korzystanie z wszystkich dostępnych w Sklepie internetowym usług (zawarcie umowy

o świadczenie usług drogą elektroniczną) jest dobrowolne i bezpłatne.

3. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie:

a) wypełnienia formularza zamówienia przez Klientów Sklepu internetowego,

umowa zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta

do wypełnienia formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od

wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza

Sprzedawcy. Proces wypełniania formularza zamówienia jest zorganizowany tak,

aby każdy Konsument miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji

o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy;

b) wypełnienia formularza kontaktowy przez Użytkownika Sklepu internetowego,

umowa zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta

do wypełnienia formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od

wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza

Sprzedawcy.

c) rejestracji i prowadzenia Konta Klienta, umowa zawierana jest na czas

nieokreślony, w momencie dokonania przez Klienta rejestracji za pomocą

funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego; .

4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:

a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,

b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

c) dostęp do poczty elektronicznej.

5. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie

z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

6. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną przysługuje:

a) Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych niniejszym

Regulaminem (§ 7),

b) Klientowi, na którego rzecz Sprzedawca świadczy usługi, o których mowa w pkt. 3

lit. c, mające charakter ciągły i bezterminowy, bez podania przyczyny, za

wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym.

7. Celem realizacji uprawnienia o którym mowa w pkt. 6 lit b, Klient wysyła na adres

sklep@kokodinoko.pl jednoznaczne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie

usług drogą elektroniczną.

8. Klient, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi świadczonej drogą

elektroniczną przez Sprzedawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach

przewidzianych niniejszym Regulaminem (§ 9).

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą

elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 7 dniowego terminu

wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego

Regulaminu.

 

§ 4 Umowa sprzedaży.

 

1. Do zawarcia ważnej i wiążącej obie strony Umowy sprzedaży, Klient, korzystając

z funkcjonalności dostępnych na stronie Sklepu internetowego:

a) dokonuje wyboru Towaru, określające jego ilość i cechy, (funkcjonalność „Do

koszyka”)

b) wypełnia formularz zamówienia, wskazując dane niezbędne do realizacji umowy tj.

imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy, nazwa i siedziba

firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), jak również sposób dostawy i formę

płatności.

2. Sprzedawca umożliwia Klientowi, za pośrednictwem Formularza rejestracji, założenie

Konta Klienta. Dokonanie rejestracji przez Klienta jest jednorazowe, dobrowolne oraz

bezpłatne. Dane podane w czasie rejestracji konta posłużą do realizacji kolejnych

zamówień.

3. Posiadanie Konta Klienta (rejestracja) nie jest niezbędna do składania zamówień w Sklepie

internetowym.

4. Sprzedawca przyjmuje zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego

w Sklepie internetowym, 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu,

5. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą

elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej

oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie.

Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

6. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej

ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego

Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych

rabatów (o ile dotyczy).

7. Klient posiadający Konto klienta, ma możliwość sprawdzenia statusu Zamówienia.

 

§ 5 Realizacja zamówień i dostawa.

 

1. Realizacja zamówienia przez Sprzedawcę następuje według kolejności wpływu,

z uwzględnieniem § 6 pkt. 4 niniejszego Regulaminu.

2. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 17:00, w soboty, niedziele i dniu ustawowe

wolne od pracy będą realizowane w następnym dniu roboczym.

3. Czas realizacji zamówienia, na który składa się w szczególności przygotowanie zamówienia

tj. kompletowanie, zapakowanie oraz wydanie przesyłki dostawcy, jest indywidualnie

ustalony dla każdego Towaru dostępnego na stronie internetowej Sklepu i wynosi średnio

24 h.

4. Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma wybór dostawcy, dokonany przez

Klienta w trakcie dokonywania zamówienia.

5. Zamówienie odbierane osobiście przez Klienta w siedzibie Sprzedającego, realizowane jest

niezwłocznie po jego potwierdzeniu. Dokładny termin wydania Towaru zostanie ustalony

z Klientem indywidualnie oraz potwierdzony przez Sprzedawcę poprzez wiadomość

wysłaną na adres e-mail Klienta.

6. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji

zamówienia we wskazanym w ust. 2 terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się

z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego terminu

realizacji zamówienia, zmiany sposobu doręczenia.

7. Dostawa Towaru następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wybranej firmy

kurierskiej. Zamówienia wydawane są dostawcy przez Sprzedającego w dniu robocze,

8. Wydany dostawcy Towar jest zapakowany w sposób właściwy, zapewniający ochronę przed

uszkodzeniem podczas transportu.

9. Szczegółowe informacje dotyczące możliwych form dostawy oraz związanych z nią kosztów,

Sprzedający udostępnił na stronie Sklepu internetowego.

10. W trakcie wypełniania formularza zamówienia oraz w wiadomości potwierdzającej

zamówienie, o której mowa w § 4 ust. 6 Klient jest informowany o kosztach, wybranego

przez siebie sposobu dostawy Towaru.

11. Klient jest uprawniony do anulowania lub zmiany zamówienia, nie później jednak niż do

momentu przesłania przez Sprzedającego wiadomości potwierdzającej przyjęcie

zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 6, kontaktując się ze Sprzedającym telefonicznie lub

drogą elektroniczną.

12. Po otrzymaniu przesyłki Klient bądź osoba trzecia przez niego uprawniona, powinien

w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania, czy nie nosi ono śladów

uszkodzeń, ingerencji osoby nieuprawnionej i czy jego zawartość jest w stanie

nienaruszonym. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych

nieprawidłowości powinien w obecności kuriera w miarę możliwości sporządzić protokół

ze szkody oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Jeśli Towar wyglądają na uszkodzony,

prosi się aby Klient w miarę możliwości nie przyjmował przesyłki. Niniejsze postanowienie

w żaden sposób nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Klienta do zgłoszenia reklamacji na

zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem. Wyżej opisane postępowanie ma na

celu jedynie pomoc Sprzedawcy w ustaleniu przyczyn i odpowiedzialności za powstałą

szkodę. Nie sporządzenie protokoły przez Klienta przy kurierze, nie ogranicza możliwości

zgłoszenia uszkodzenia przesyłki.

 

§ 6 Metody płatności

 

1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:

a) za pośrednictwem systemu płatności online,

b) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Przelew Natychmiastowy),

c) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez ING Bank

Śląski S.A na numer konta: 02 1050 1722 1000 0090 7600 8995,

d) za pobraniem,

e) płatność gotówką przy odbiorze osobistym Towaru

2. Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl)

3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia

otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego,

określającej całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą (zawarcie umowy).

4. W przypadku wyboru płatności, o których mowa w pkt 1 lit. a, b i c zamówienie zostaje

zrealizowane po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego. Sprzedawca realizuje

zamówienie niezwłocznie, przy wyborze przez Klienta formy płatność, o której mowa w pkt

1 lit. d i e.

5. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru paragonem, a na życzenie Klienta wystawia

fakturę VAT. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem.

 

§ 7 Prawo odstąpienia

 

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r., klientowi będącemu jednocześnie

konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez

podania przyczyny.

2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od

momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego

wskazaną inną niż przewoźnik.

3. W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy Klient składa Sprzedającemu

jednoznaczne oświadczenie woli, przesyłając je na adres siedziby lub adres poczty

elektronicznej Sprzedającego.

4. Klient może skorzystać z Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik

nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie stanowi warunku do

odstąpienia od umowy przewidzianego w niniejszym paragrafie.

5. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o

odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub na adres Sprzedawcy przed jego upływem.

6. Klient, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy

drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego

oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany

w Formularzu zamówienia.

7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia

otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane

od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu

płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient

wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z

żadnymi dodatkowymi kosztami.

8. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności, o których mowa w pkt. 9, do momentu

otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku

zobowiązania Sprzedającego do osobistego odbioru Towaru.

9. Po odstąpieniu od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy

lub osobie przez niego upoważnionej do jego odbioru niezwłocznie, nie później niż

w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

10. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

11. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będące

wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia

charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów

określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

§ 8 Rękojmia

 

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne,

w przypadku gdy rzecz:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel

w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym

przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu

umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady prawne,

w przypadku gdy rzecz obciążona jest prawem osoby trzeciej.

3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmia za wady fizyczne lub prawne Towaru, jeśli

wady, o których mowa w pkt 1 i 2, zostaną stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia

wydania Towaru Klientowi przez Sprzedającego.

4. W razie wymiany towaru termin, o którym mowa powyżej biegnie od nowa.

5. Zgłoszenie o wadach należy skierować do Sprzedającego pisemnie na adres jego siedziby

lub drogą elektroniczną, z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w pkt. 3. W celu

ułatwienia sporządzenia zgłoszenia Klient może skorzystać z Formularza reklamacyjnego

stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulamin.

6. Celem prawidłowej oceny wady fizycznej Towaru, na prośbę Sprzedawcy, a za zgodą

Klienta, Towar należy dostarczyć na adres siedziby Sprzedającego.

7. Dostawa Towaru w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady

realizowana jest na koszt Sprzedawcy.

8. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w

terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. W przypadku nierozpatrzenia

zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za uwzględnione przez Sprzedawcę.

9. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne,

w przypadku gdy Klienta wiedział o wadach w momencie zawierania umowy sprzedaży

oraz w razie zawarcia umowy sprzedaży z przedsiębiorcą.

10. Sprzedawca pokrywa koszty odebrania Towaru, dostawy, usunięcia wad lub wady i

wymiany Towaru na nowy.

 

§ 9 Reklamacja

 

1. Klient w razie niewykonania lub nieprawidłowego wykonania postanowień umowy ma

prawo złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zawierać:

a) dane Klienta tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwa i siedziba firmy, telefon

kontaktowy, adres e-mail,

b) oznaczenie przedmiotu reklamacji,

c) okres czasu, którego reklamacja dotyczy,

d) okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.

3. Klient będący konsumentem w ramach reklamacji ma prawo żądać:

a) wymiany towaru na nowy,

b) naprawy wadliwego towaru,

c) obniżenia ceny,

d) o ile wada jest istotna może odstąpić od umowy.

4. Sprzedawca może odmówić wymiany lub naprawy towaru, tylko jeśli było by to niemożliwe

lub wymagało by nadmiernych kosztów. W takim przypadku Sprzedawca może

zaproponować inny sposób spełnienia roszczenia.

5. Ocena nadmiernych kosztów uwzględnia wartość rzeczy wolnej od wad, znaczenie wady dla

funkcjonalności Towaru oraz ewentualne niedogodności, które mogły by wystąpić po

stronie Klienta, w przypadku innego, zaproponowanego przez Sprzedawcę sposobu

zaspokojenia roszczenia.

6. Konsument ma prawo wyboru sposobu zaspokojenia roszczenia oraz ewentualnej zmiany

swojego roszczenia.

7. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych.

 

§ 10 Odpowiedzialność

 

1. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

2. Klient odpowiada za poprawność wprowadzonych danych, w szczególności w trakcie

korzystania z funkcjonalności dostępnych na stronie sklepu internetowego.

3. Sprzedawca nie odpowiada za bezprawne działanie Klienta związane z korzystaniem ze

Sklepu internetowego.

4. Sprzedawca nie odpowiada za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie,

którym Klient udostępnił logi i hasło do Konta Klienta, poprzez niedochowanie należytej

staranności w ochronie tych danych.

5. Sprzedawca może zawiesić lub zakończyć świadczenie niektórych usług świadczonych za

pośrednictwem sklepu internetowego, które to działania nie mogą w żaden sposób

naruszać praw Klienta, ani wpływać na dotychczas zawarte ze Sprzedawcą umowy.

 

§ 11 Pozasądowe metody rozstrzygania sporów

 

1. Konsumentowi przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania

sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od

tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika

konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona

konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi

adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,

www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

2. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów

Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego

Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

3. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony

Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

4. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu

rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod

adresem:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę

6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną

poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie

z właściwymi przepisami prawa polskiego.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 

1. Sprzedawca respektuje wszelkie prawa Klienta obowiązujące na podstawie przepisów

prawa polskiego.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdorazowej

zmianie Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Klientów co najmniej 14 dni przed

wejściem zaktualizowanej wersji regulaminu w życie, na stronie Sklepu internetowego

3. Postanowienia nowego Regulaminu nie maja zastosowania do zamówień oraz umów

zawartych przed wejściem w życie zaktualizowanej jego wersji oraz nie wpływa na prawa

nabyte przez Klientówa. na mocy postanowień poprzedniego Regulaminu.

4. Klient ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.

5. Treści, w szczególności grafika, teksty, układy i kolorystyka strony stanowią własność

Sprzedawcy i podlegają ochronie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach

pokrewnych. Każdorazowe wykorzystanie przedmiotowych treści wymaga pisemnej zgody

Sprzedającego. Nie uzyskanie zgody może skutkować odpowiedzialnością karną oraz

cywilną.

6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną

poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie

z właściwymi przepisami prawa polskiego.

7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 Luty 2017 r.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

______________________, dnia __________

_________________________________________

(imię i nazwisko Klienta)

_________________________________________

_________________________________________

(dane adresowe)

_________________________________________

(telefon kontaktowy, adres e-mail)

KALITANO

STANISŁAW BIERYT

UL. LEONIDA TELIGI 31/2, 33-300 NOWY SĄCZ

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, niżej podpisany/a, będąc Klientem sklepu internetowego www.kokodinoko.pl  niniejszym informuję o moim odstąpieniu od:

☐ *umowy sprzedaży następujących rzeczy (w miarę możliwości podać dodatkowo numer

zamówienia):

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

☐ *umowy o świadczenie drogą elektroniczną następującej usługi:

_______________________________________________________________________________________________________________

Jednocześnie proszę o zwrot płatności na niżej wskazany numer rachunku bankowego

Konsumenta (bank oraz numer konta)

_______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________

(podpis konsumenta**)

______________________________________________________________________________________________________________

* Właściwe zaznaczyć

** Wymagany jedynie w przypadku przesłania formularza w wersji papierowej

 

 

ZAŁACZNIK NR 2 – FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

1. Dane Klienta

Imię

i nazwisko

Adres

E-mail

Telefon

2. Informacje o przedmiocie reklamacji

Towar

(nazwa, opis,

kod

produktu,

producent,

ilość )

Data zakupu

Opis wady

(w tym

moment

wystąpienia

wady)

3. Żądanie Klienta (na podstawie art. 561 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny):

☐ nieodpłatna naprawa Towaru

☐ wymiana na nowy Towar

☐ odstąpienie od umowy i zwrot zapłaconej ceny*

☐ obniżenie ceny Towaru*

*Pouczenie: Klientowi przysługuje możliwość żądania zwrotu zapłaconej ceny lub obniżenia

ceny Towaru, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta

wymieni Towar wadliwy lub usunie wady. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar

był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie naprawił lub nie

wymienił Towaru na nowy.

__________________________________

(podpis Klienta)

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl